Privacy Beleid

Privacy BeleidYogaMel, gevestigd aan de Langeweg 7 5076AH Haaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.yogamel.nl
Langeweg 7
5076 AH Haaren
0638634404
yogamelhaaren@gmail.com

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met YogaMel. Het is van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom is in deze verklaring uiteengezet hoe er met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt en welke rechten je hebt. YogaMel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. YogaMel gebruikt je gegevens nergens anders voor dan wat YogaMel wenselijk en noodzakelijk acht voor het goed functioneren van de overeengekomen werkzaamheden. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan yogamelhaaren@gmail.com

1. Het uitvoeren van het lidmaatschap
Als je lid bent/wordt, word je voor-, achter- en geboortenaam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geregistreerd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de eigenaar Melanie Verhagen en eventuele toekomstige werknemer(s) van YogaMel. Buiten YogaMel worden de gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld. De gegevens worden bewaard zolang je lid bent en ook van ex-leden (zie punt 4).

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
YogaMel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

3. Administratie
Behalve bovengenoemde gegevens worden de zakelijke bankgegevens en evt. facturen, vastgelegd. Deze zijn toegankelijk voor de financiële administratie en fiscale aangifte. Deze gegevens worden minimaal bewaard volgens de wettelijke termijnen (momenteel voor de financiële administratie gedurende 7 jaar).

4. Na beëindiging van je lidmaatschap
Als je geen lid meer bent, worden ten behoeve van bijzondere gebeurtenissen, belastingcontrole e.d. uw gegevens bewaard. Deze gegevens zijn beschikbaar voor YogaMel.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
YogaMel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van YogaMel
Personalia > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van YogaMel
Adres > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van YogaMel
E-mailadres > 2 jaar > Ledenadministratie/doorgeven van wijzigingen in de dienstverlening van YogaMel

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
YogaMel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Beveiliging persoonsgegevens
YogaMel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yogamelhaaren@gmail.com.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
YogaMel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Wijziging van het privacy beleid
YogaMel past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal YogaMel je per e-mail en via de website informeren.

10. Contactgegevens
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of YogaMel wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

11. Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.